Sprogfilosofi: Hvad er det?

Sprogfilosofien beskæftiger sig med væsentlige og generelle aspekter af det menneskelige sprog, såsom dets natur, dets forhold til tænkning og verden samt dets anvendelse og begrænsninger. Få mere at vide i denne artikel!
Sprogfilosofi: Hvad er det?
Maria Alejandra Morgado Cusati

Skrevet og kontrolleret af filosof Maria Alejandra Morgado Cusati.

Sidste ændring: 30 december, 2022

Sprogfilosofi er den gren af filosofien, der studerer sprog ud fra et generelt og grundlæggende perspektiv og behandler emner som sprogets natur, dets forhold til tænkning og verden, dets anvendelse og dets begrænsninger samt aspekter i forbindelse med oversættelse og fortolkning.

Da sprogfilosofien har en mere konceptuel end empirisk tilgang, adskiller den sig fra sprogvidenskaben. Desuden studerer lingvister normalt et sprog med henblik på at beskrive det og analysere dets former, niveauer og funktioner. Filosoffer har derimod en mere abstrakt tilgang, der er mere løsrevet fra en praktisk beskrivelse.

Hvad er sprog?

For at forstå, hvad sprogfilosofi er, må vi først definere, hvad der menes med “sprog”. Det er et system af tegn, hvorigennem individer kommunikerer. Disse tegn kan være lydlige (f.eks. tale), kropslige (f.eks. gestik) eller grafiske (f.eks. skrift).

Menneskets sprogbrug er imidlertid ganske bemærkelsesværdigt, da vi er de eneste væsener i verden, der har evnen til at udtrykke os gennem artikuleret sprog.

Desuden har menneskets sprog en mangfoldighed, der muliggør følgende:

  • Det giver menneskelig tænkning mulighed for at være kompleks.
  • Sprog giver os mulighed for at beskrive fortiden eller spekulere over fremtiden og dermed overveje og planlægge i lyset af vores overbevisninger.
  • Det gør det muligt for os at forestille os abstrakte objekter, begivenheder og tilstande og er således tæt forbundet med intentionalitet.
  • Det hjælper os med at dele oplysninger og kommunikere vores overbevisninger, spekulationer, holdninger og følelser.
  • Sproget hjælper os med at skabe den menneskelige sociale verden ved at indramme mennesker i en fælles historie og livserfaring.

Desuden er sproget et redskab til forståelse og viden. F.eks. gør matematikkens og videnskabens specialiserede sprog mennesker i stand til at konstruere teorier og lave forudsigelser om ting, som de ellers ikke ville være i stand til at behandle.

Der kommer bogstaver ud af en drengs mund

Sproget sætter os i forbindelse med andre aspekter af virkeligheden, som det ville være umuligt at behandle uden denne evne.

Vi tror, at du måske også vil være interesseret i at læse dette: Tid fra et filosofisk perspektiv

En kort historie om sprogfilosofi

Sprog er et grundlæggende aspekt af den menneskelige art og dens udvikling. Derfor er det blevet behandlet af filosofien fra forskellige vinkler siden oldtiden.

Oldtidens filosofi

I Vesten går undersøgelsen af sprog tilbage til det 5. århundrede f.Kr. med Sokrates, Platon, Aristoteles og stoikerne. I dialogen Kratylos satte Platon f.eks. spørgsmålstegn ved, om tingenes navne var bestemt af konventioner eller af naturen.

I dette tilfælde var han imod konventionalisme, for det betød, at alting konventionelt kunne benævnes med et hvilket som helst navn.

Aristoteles var derimod interesseret i spørgsmål om logik, kategorier og skabelse af mening. Han inddelte tingene i kategorier af arter og slægter. Han mente, at betydningen af et prædikat blev skabt gennem en abstraktion af lighederne mellem forskellige individuelle ting. Denne teori blev senere kaldt nominalisme.

Middelalderens filosofi

Middelalderens filosoffer var meget interesserede i sprogets finesser og dets anvendelse. For mange lærde blev denne interesse udløst af behovet for at oversætte græske tekster til latin.

Augustin foreslog f.eks., at et symbol er en materiel virkelighed, der fremkalder forståelsen af en fremmed virkelighed. Det sproglige symbol består således af en iboende forening af lyd og betydning.

I betragtning af denne augustinske holdning – som minder meget om Platons – kunne man antage, at der er en direkte forbindelse mellem et symbol og det, det repræsenterer.

Moderne filosofi

Selv om man forhold sig til sproget længe før moderniteten, var det først i denne æra, at det begyndte at vække større interesse. Dette giver anledning til to forskellige tilgange til forståelsen af sprog. Ifølge den canadiske filosof Charles Taylor er der tale om betegnelsesteori og konstitutiv teori.

På den ene side opfatter betegnelsesteorien sproget som et instrument, der gør det muligt for os at betegne ting og idéer. Derfor indtager denne tilgang en atomistisk holdning til sprog og lægger vægt på individets forhold til ord.

De mest fremtrædende repræsentanter er Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) og Etienne Bonnot de Condillac (1714-1780).

I modsætning hertil opfatter den konstitutive tilgang sproget som noget, der ligger forud for individet, som konstituerer den verden, det lever i, og som udtrykker og forandrer dets måder at være på.

I denne forstand udvikler individet et holistisk syn, hvor sproget foruddefinerer menneskers eksistensbetingelser, og hvis fyldestgørende forståelse ikke nås ud fra de handlinger, som individerne foretager.

De vigtigste repræsentanter for den konstitutive strømning er Johann Georg Hamann (1730-1788), Johann Gottfried Herder (1744-1803) og Wilhelm von Humboldt (1767-1835).

Kan du lide denne artikel? Du vil måske også gerne læse: Filosofi om sindet: Forholdet mellem sind og hjerne

Nutidig filosofi

De to ovennævnte tilgange udviklede sig parallelt indtil det 20. århundrede. Fra da af begyndte den konstitutive teori om sproget at få større relevans.

Dette skete især takket være den moderne lingvistiks fødsel og Ferdinand de Saussure (1857-1913). Det skete også takket være Gottlob Freges (1848-1925) bidrag, referenten til den moderne logik og sondringen mellem mening og reference.

På baggrund af disse bidrag begyndte sproget at indtage en central rolle i den vestlige filosofi. Faktisk bruges udtrykket “den sproglige drejning” ofte om den voksende og bemærkelsesværdige vægt, som nutidige filosoffer lagde på emnet.

Senere, med udviklingen af den analytiske filosofi, opstod der en voksende interesse for det almindelige sprog. Dette indebærer et skift i den vægt, der tidligere blev lagt på formelle sprog.

Blandt de filosoffer, der beskæftigede sig med almindeligt sprog, kan nævnes G.E. Moore (1873-1958) og Ludwig Wittgenstein (1889-1951), som argumenterede for, at almindeligt sprog var basen for forståelsen af formelle sprog. For sidstnævnte er det generelle fænomen sprog og dets afledninger født af det almindelige.

To kvinder snakker sammen i skov

Den daglige eller almindelige sprogbrug er ifølge den moderne filosofi grundlaget for sprogets andre former.

Emner, som sprogfilosofi beskæftiger sig med

Nogle af de emner, som sprogfilosofi beskæftiger sig med, er følgende:

  • Sprogets natur: Er sprog en rationelt skabt enhed til at tilfredsstille det psykologiske behov for at kommunikere med andre, eller er det en medfødt og specifik evne til at tilegne sig et naturligt sprog?
  • Problemet med universalerne: Har universaler en direkte forbindelse med en reel, abstrakt enhed (det realistiske perspektiv), eller repræsenterer de kun en samling af individuelle objekter (nominalisme)?
  • Oversættelse og fortolkning: Det er umuligt at bestemme betydningen og referencen af forskellige sprog på grundlag af en bogstavelig oversættelse af ord. Et givet samfunds sproglige system omhandler trods alt mere end den bogstavelige oversættelse af hvert enkelt tegn eller udtryk.

Sprogfilosofi: Et komplekst emne

Afslutningsvis er det relevant at understrege, at sprogfilosofien er en ret bred og kompleks gren, der omfatter forskellige perspektiver omkring det studerede fænomen.

Dette bør dog ikke komme som en overraskelse. Det menneskelige sprog er trods alt en mangfoldig enhed, der stadig gemmer på mange uløste spørgsmål.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.